Polityka Prywatności

Polityka Prywatności2018-05-25T13:08:42+00:00

Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek z Regulaminu Serwisu dostępnym pod adresem: https://domocni.pl/regulamin/ lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu)
 2. Dokument ten określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://www.domocni.pl (Polityka Prywatności).
 3. Administrator danych osobowych
  1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji lub składania Zamówienia są przetwarzane przez Leszka Sufę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AFUS-Leszek Sufa, ul. Żeligowskiego 27/18, 05-123 Chotomów, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 5361144295, numer Regon: 367488744, który jest administratorem danych osobowych.
  2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych wskazanych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych, osób których dotyczą odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

II. Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia Konta Użytkownika, obsługi i realizacji Zamówień. Przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta;
  3. adres, pod którym ma zostać zrealizowana usługa
  4. nr zamówienia, adres IP, pliki cookies
  5. inne dane podane przez Użytkownika lub w trakcie kontaktu z Klientem
 1. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi:
  1. zalogowania się do Serwisu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji
  2. do realizacji zobowiązań Właściciela Serwisu wobec Użytkownika
 1. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Użytkownika oraz realizacji zamówienia. Brak wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Serwisowi realizację zobowiązań wobec Użytkownika.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newsletteru.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola na formularzu.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji kiedy dane jakie Klient wskazał w treści składanego Zamówienia są ujawniane Fachowcowi, z którym Klient zawarł Umowę zaś dane wskazane przez Fachowca udostępniane są Klientowi, który zawarł z nim Umowę. Udostępnienie to ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy. Udostępniane dane to imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, adres pod którym ma być wykonana Umowa. W przypadku, kiedy Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Serwisu dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji.
 6. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych.

III. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 3. W tym celu skorzystania z uprawnień opisanych w pkt 1 i 2 powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem na adres: AFUS-Leszek Sufa, ul. Żeligowskiego 27/18, 05-123 Chotomów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@domocni.pl
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu wniesienia sprzeciwu Klient powinien przesłać taką informację na adres: reklamacje@domocni.pl
 5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia.

IV.Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową wykorzystywaną do korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta podczas połączenia z Serwisem) podczas korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika podczas kolejnego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie podstron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie poszczególnych elementów stron internetowych Serwisu, wykorzystywane są na przykład do prawidłowego ustawienia czcionek i języka czy też do przechowywania statusu sesji Użytkownika na serwerze
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Do usuwania plików cookies z systemu teleinformatycznego Użytkownik może także wykorzystać specjalistyczne aplikacje. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka prywatności”.
 6. Serwis zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Usługobiorców

V.Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Właściciela Serwisu. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Serwisu, aktualnych promocjach oraz inne informacje o usługach oferowanych przez Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Rezygnuje”.

 

VI.Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione informacji przetwarzanych w Właściciel zapewnia także bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych pomiędzy Serwisem a przeglądarką Użytkownika poprzez stosowanie bezpiecznego protokołu…………(np. SSL (SecureSocketLayer).
 3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na konto e-mail: reklamacje@domocni.pl

VII.Postanowienia końcowe 

 1. Szczegółowe dane dotyczące sposobu pozyskiwania danych i realizacji usług są zawarte w Regulaminie dostępnym nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu domocni.pl w zakładce „Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie internetowej serwisu, jak również w celu usprawnienia działania strony internetowej serwisu
 3. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.