Regulamin

Regulamin2017-12-05T13:38:27+00:00

­Regulamin serwisu  internetowego Domocni.pl

obowiązujący od dnia 24.11.2017 roku

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.domocni.pl jest prowadzony przez Leszka Sufę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AFUS-Leszek Sufa, ul. Żeligowskiego 27/18, 05-123 Chotomów, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 5361144295, numer Regon: 367488744.

 

Dane kontaktowe:

 

 • adres pocztowy: ul. Żeligowskiego 27/18, 05-123 Chotomów;

 

 

 • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: umieszczony na stronie Domocni.pl czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym).

 

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w

 

 

 1. Każdy Użytkownik Serwisu, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Serwis – portal internetowy, zlokalizowany pod adresem internetowym: www.domocni.pl, na który składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Właściciel Serwisu – Leszek Sufa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AFUS-Leszek Sufa, ul. Żeligowskiego 27/18, 05-123 Chotomów, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5361144295, numer Regon: 367488744.

 

Zamówienie – oświadczenie woli składane Fachowcowi przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.

Klient: Osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana w Serwisie, która składa jedno lub więcej Zamówień za pośrednictwem Serwisu i jest usługobiorcą zamawianej usługi.

Fachowiec: podmiot, który oferuje za pośrednictwem Serwisu usługi z zakresu usług kominiarskich, gazowych lub elektrycznych zarejestrowany w Serwisie, który oferuje za pośrednictwem Serwisu usługi z zakresu kontroli okresowej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem, kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych lub elektrycznych, oraz odpowiada i realizuje Zamówienia Klientów otrzymywane za pośrednictwem Serwisu i jest usługodawcą zlecanych przez klientów usług.

Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Serwisu.

Konto: spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego w Serwisie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Serwis, w tym w szczególności publikować Oferty lub składać Zamówienia na Oferty z ­zakresu usług kominiarskich, elektrycznych i gazowych.

Oferta: usługa wraz z ceną oraz innymi danymi dotyczącymi jej wykonania w tym czasem i możliwymi terminami jej świadczenia umieszczona na Serwisie na Profilu Fachowca widocznym przy składaniu zamówienia.

Umowa: umowa zamówienia wykonania usług przeglądu kominiarskiego, elektrycznego lub gazowego zawarta pomiędzy Klientem, a Fachowcem na podstawie złożonego Zamówienia na wybraną ofertę z profilu Fachowca.

Konsument: osoba fizyczna dokonującą z Fachowcem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca jako Klient z Usług oferowanych przez Serwis.

Profil: dane dotyczące działalności oraz zakresu oferowanych usług  Fachowca, wprowadzone przez niego i publikowane w Serwisie.

Usługi: czynności oferowane Użytkownikowi przez Właściciela Serwisu za jego pośrednictwem, w tym w szczególności: tworzenie Kont i Profili, publikacje Ofert, składanie Zamówień, ułatwienie/pośredniczenie przy zawieraniu Umów pomiędzy Klientem, a Fachowcem, przesyłanie Użytkownikom newslettera, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Fachowców [obsługa płatności].

 

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych w Serwisie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Właściciel Serwisu nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.

 

 

 1. Świadczenie przez Właściciela Serwisu usługi drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom zawarcia Umowy z Fachowcami za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa zostaje w pełni wykonana z chwilą zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Fachowcem.

 

 

 1. Usługa realizowana za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów, w postaci prowadzenia Konta Klienta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

 

 1. Właściciel za pośrednictwem Serwisu umożliwia kontaktowanie ze sobą Klientów z Fachowcami, wymianę informacji niezbędnych do zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy na wykonanie konkretnej usługi przez Fachowca na rzecz Klienta.

 

 

 1. Klient po wejściu na stronę Serwisu określa jaką usługę chce zamówić tj. przegląd instalacji kominowych, elektrycznych lub gazowych, datę i miejsce wykonania świadczenia, zamawia usługę i płaci poprzez system płatności. Wybrany Fachowiec, który współpracuje z Serwisem udaje się do Klienta i świadczy usługę zgodnie z zamówieniem. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Fachowca dotyczą wyłącznie wykonania przeglądów w domach jednorodzinnych .

 

 

 1. W związku z tym, iż Właściciel Serwisu jedynie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Klientami a Fachowcami, Klienci przyjmują  do wiadomości i w pełni akceptują to, iż Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Fachowców oraz ewentualne szkody jakie mogą zostać wywołane ich działaniami lub zaniechaniami.

 

 

 1. Serwis zapewnia narzędzia techniczne oraz przestrzeń do przechowywania danych, które pozwalają:

 

 • zarejestrowanym w Serwisie Fachowcom na publikowanie informacji na ich Profilu w zakresie dostępnych terminów realizacji Umowy;

 

 • zarejestrowanym Klientom składanie Zamówień.

Technologia Serwisu łączy ze sobą Klientów i Fachowców, ułatwiając ich wzajemną komunikację.

 

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

 

 • posiadanie przeglądarki internetowej:
 1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 3. Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

 

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

 

 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione informacji przetwarzanych w Właściciel zapewnia także bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych pomiędzy Serwisem a przeglądarką Użytkownika poprzez stosowanie bezpiecznego protokołu…………(np. SSL (SecureSocketLayer).

 

 

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do:

 

 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

 • korzystania z Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

 

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego;

 

 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

 

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.

 

 

§2. Logowanie i rejestracja

Konto Klienta

 1. Właściciel poprzez Serwis świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem www.domocni.pl

 

 1. Klient nie może dokonywać zamówień w Serwisie bez uprzedniej rejestracji Konta. Podczas składania pierwszego zamówienia za pośrednictwem Serwisu następuje rejestracja konta.

 

 1. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z Serwisu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

 

 1. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 

 1. Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie podczas składania pierwszego zamówienia.

 

 1. Zarejestrowanie Konta Klienta w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracji Klienta przez wprowadzenie następujących danych:
 • adresu poczty elektronicznej (e-mail);
 • hasła;
 • imienia i nazwiska;
 • adresu zamieszkania;

 

 1. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz podczas składania Zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi składanych przez niego w Serwisie zamówień, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk/odnośnik „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej, zostanie przez Serwis wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta i zawarcie umowy o świadczenie Usług przez Serwis. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta w Serwisie i umożliwienia mu zawierania za pośrednictwem Serwisu umów z Fachowcami zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta.

 

 1. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może logować się w Serwisie poprzez wybranie opcji „Logowanie”, a następnie wprowadzenie wskazanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

 

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług przez Serwis w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, wybierając jeden z poniższych sposobów:

a) przesłanie Właścicielowi Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email: rezygnacja@domocni.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w §1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do jego Konta Klienta w Serwisie. Konto zostanie usunięte w terminie trzech dni od dnia otrzymania w/w informacji;

b) kliknięcie opcji „Usuń Konto” co spowoduje natychmiastowe usunięcia Konta

 

 

 

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Klientem będącym Konsumentem o świadczenie Usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których mogą należeć m.in.:

 

 • korzystanie przez Klienta z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;

 

 • korzystanie przez Klienta z Serwisu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;

 

 • korzystanie przez Klienta z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;

 

 • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w Serwisie informacji niezwiązanych z przeznaczeniem Konta Klienta (np. próby rozsyłania tzw. spam’u);

 

 • otrzymywanie skarg na Klienta od innych Użytkowników.

 

 

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Klientem nie będącym Konsumentem o świadczenie Usługi Konta Klienta z uwagi na przyczyny wymienione powyżej bez zachowania terminu wypowiedzenia. Konto Klienta nie będącego Konsumentem zostaje natychmiast usunięte.

 

 

 1. Właściciel Serwisu może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowany w Serwisie.

 

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Serwisu za zgodą obu stron będzie skutkowało zablokowaniem, a następnie usunięciem Konta Klienta z Serwisu.

 

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez którąkolwiek ze stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Serwisu za zgodą obu stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, w szczególności nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem Serwisu Umowy z

 

 1. Wobec powyższego, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie swojego Konta, Klient powinien m.in nie podawać fałszywych danych tożsamości oraz innych informacji, a także powinien utworzyć tylko jedno

 

 

 1. Poprzez rejestrację Konta w Serwisie Klient automatycznie zezwala na przesyłanie szczegółów Zamówień do Fachowców, których usługi Klient zamówił celem prawidłowego wykonania przez Fachowca zawartej z Klientem Umowy.

§3. Składanie Zamówień

 

 1. Klient wchodzi na stronę Serwisu, wybiera usługę, którą chce zamówić, miejsce wykonania usługi oraz oczekiwaną datę jej świadczenia.

 

 1. Następnie wyszukiwana jest lista Fachowców, którzy mają dostępny dany termin i mogą przyjąć zamówienie.

 

 1. Klient po wyborze Fachowca przechodzi do ekranu wpisywania swoich danych i zakłada Konto – w sytuacji jeśli wcześniej nie założył Konta Klienta.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wskazać rodzaj usługi i miejsce jej wykonania następnie poprzez kliknięcie wybrać jedną z publikowanych w Serwisie Ofert Fachowca, wypełnić formularz Zamówienia wybrać dogodny termin realizacji usługi z kalendarza Fachowca, zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez wybranie opcji „Zamawiam i płacę”, a następnie dokonanie opłaty za wybraną usługę poprzez jedną z dostępnych opcji dokonywania płatności online. Zamówienie usługi Klient dokonuje w następujących krokach:
 • wybór rodzaju usługi i miejsca jej spełnienia;
 • wypełnienie formularza Zamówienia;
 • wybór dogodnego terminu z kalendarza Fachowca;
 • weryfikacje wprowadzonych danych oraz ceny usługi poprzez wybranie opcji „Zamawiam i płacę”;
 • wybranie opcji płatności online oraz przejście do realizacji płatności poprzez wybranie opcji „Płacę”;
 • dokonanie płatności online;
 • uzyskanie drogą elektroniczną na przypisany do Konta adres email potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji i zawarcia Umowy z Fachowcem.

 

 1. W formularzu Zamówienia należy wskazać m.in.:

 

 • imię i nazwisko oraz adres Klienta;

 

 • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta;

 

 • adres, pod którym ma zostać zrealizowana usługa.

 

 

 

 1. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Serwisu, wówczas niektóre pola w formularzu Zamówienia zostaną wypełnione automatycznie na podstawie informacji zawartych w Koncie Klienta, które Klient wprowadził podczas rejestracji Konta. Pozostałe Klient musi uzupełnić.

 

 

 1. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę usługi oraz koszty jej realizacji, jest każdorazowo widoczna w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia wybranej usługi.

 

 

 1. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu dokonania opłaty, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia poprzez wybranie opcji „Wstecz”, która pozwala skorygować dane wprowadzone we wcześniejszych krokach składania Zamówienia.

 

 

 1. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”. Następnie Klient zostaje przekierowany do systemu płatności.

 

 

 1. Z chwilą dokonania płatności przez Klienta zlecenia wykonania przelewu, zostaje zawarta Umowa zamówionej usługi pomiędzy Klientem, a Fachowcem.

 

 

 1. Umowa może być wykonana przez Fachowca wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia oraz po dokonaniu płatności.

 

 1. Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na adres mailowy wskazany przy rejestracji Konta Klienta.

 

 1. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Fachowca wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia.

 

 

 1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

 

 

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkowników na skutek działania siły wyższej oraz przerw w działaniu Serwisu wywołanymi koniecznością wykonania niezbędnych napraw i modernizacji Serwisu.

 

§4. Płatności i zmiana terminu wykonania Umowy

 

 1. Po zatwierdzeniu Zamówienia przez Klienta przyciskiem „Zamawiam i Płacę” po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Fachowca ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostarczenia usługi. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Klient dokonuje płatności przelewem za pośrednictwem: DotPay, (Operator płatności Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

 

 

 1. Fachowiec upoważnił Właściciela Serwisu do akceptacji w jego imieniu płatności online dokonywanych przez Klientów.

 

 

 1. W celu wykonania Umowy przez Fachowca, Klient musi stawić się w terminie i miejscu wskazanym w Zamówieniu.

 

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Klient może dokonać zmiany terminu wykonania Umowy przez Fachowca, z którym zawarł Umowę, poprzez wybranie opcji „zmiana terminu” Każdorazowa zmiana terminu dokonana poniżej 24 godzin przed wykonaniem Umowy jest dodatkowo płatna w wysokości 30 zł. Cena ta jest ceną ostateczną obejmującą podatek. Po dokonaniu zmiany terminu wykonania Umowy, Klient dostanie potwierdzenie zmiany terminu na adres mailowy wskazany przy rejestracji

 

 

 1. Płatności za zmianę terminu, o której mowa powyżej Klient dokonuje bezpośrednio na rzecz Fachowca przy wykonaniu przez niego

 

 

 1. W sytuacji, kiedy Klient chce dokonać zmiany terminu wykonania Umowy, a Fachowiec z którym Klient zawarł Umowę nie posiada wolnych terminów w swoim kalendarzu, Klient ma możliwość wybrania innego Fachowca poprzez wybranie opcji „zmiana terminu”. Po wybraniu nowego terminu i nowego Fachowca, Klient dostanie potwierdzenie rozwiązania Umowy z dotychczasowym Fachowcem oraz mail informujący o zawarciu nowej Umowy z nowym Fachowcem wysłany na adres mailowy wskazany przy rejestracji Umowa z nowym Fachowcem zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta powyższego maila informującego o zawarciu nowej Umowy.

 

 

 1. Zmiana Fachowca poniżej 24 godzin przed terminem wykonania Umowy jest niemożliwa.

 

 

 

§5. Rola Serwisu

 

 

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umów zawartych za jego pośrednictwem nie jest bowiem ich stroną.

 

 

 1. Jeśli Właściciel Serwisu w jakikolwiek sposób dowie się, że Fachowiec nie spełnia któregokolwiek z koniecznych warunków prawnych podczas korzystania z Serwisu, lub jakość świadczonych usług przez Fachowca będzie budziła wątpliwości, zastrzega on sobie prawo do zawieszenia Konta Fachowca, odebrania dostępu do Serwisu tymczasowo lub na stałe, wreszcie natychmiastowego wyrejestrowania z Serwisu. W przypadku skarg, Spółka zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania Kont Fachowców, które nie spełniają wymagań jakościowych Serwisu (m.in. niska jakość świadczonych usług).

 

 • 6. Odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Klientem i Fachowcem

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy z Fachowcem od dnia dokonania płatności przez Konsumenta, o której mowa w §3 pkt. 10 Regulaminu. W przypadku kiedy Konsument w ramach procedury zmiany terminu wykonania Umowy zawarł nową Umowę z nowym Fachowcem termin do odstąpienia od tej umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy z nowym Fachowcem tj. od dnia kiedy Konsument otrzymał maila z informacją o zawarciu nowej umowy, zgodnie z § 4 pkt 6 Regulaminu.

 

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy informując Fachowca o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na jego adres z dopiskiem „Odstąpienie” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres e-mail. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Fachowcem można złożyć również za pośrednictwem Serwisu wysyłając informację o odstąpieniu na adres mailowy rezygnacja@domocni.pl wskazując od jakiej Umowy odstępuje Serwis niezwłocznie prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

 

 

 1. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Fachowiec przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Fachowiec niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 

 

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Fachowca przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w żadnym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 1. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Fachowca do chwili odstąpienia od Umowy.

 

 1. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

 

 

§7. Odstąpienie Klienta od umowy o świadczenie Usług przez Serwis.

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usług przez Serwis w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z momentem zawarcia umowy z Serwisem z momentem otrzymania przez Konsumenta potwierdzenia zarejestrowania przez niego Konta w systemie Serwisu, o czym mowa w §2 pkt.8 .

 

 

 1. Konsument informuje Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres: wskazany w § 1 pkt 2 z dopiskiem „Odstąpienie od umowy z Serwisem” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: rezygnacja@domocni.pl Serwis niezwłocznie prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Serwisem można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy z Serwisem wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 1. W przypadku skutecznego złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Serwisem, Serwis dokona niezwłocznego usunięcia Konta Klienta z

 

 1. Skuteczne odstąpienie przez Konsumenta od umowy z Serwisem skutkuje jedynie usunięciem jego Konta Klienta, i pozostaje bez wpływu na zawarte za pośrednictwem Serwisu Umowy z

 

§8. Niewykonanie Umowy

 

 1. W przypadku kiedy Klient nie będzie obecny w dacie i miejscu wskazanych w treści Umowy z Fachowcem, oraz nie wskaże w terminie 14 dni nowej daty wykonania Umowy, Fachowiec za pośrednictwem Serwisu w terminie 7 dni dokona zwrotu dokonanych przez Klienta płatności.

 

 

 1. Właściciel Serwisu jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.

 

 

 1. W przypadku kiedy Fachowiec nie stawił się w dacie i miejscu wykonania Umowy, Klient może poinformować o tym fakcie Serwis na adres e-mail: reklamacje@domocni.pl wraz z opisem zaistniałej sytuacji. Serwis po zweryfikowaniu i potwierdzeniu otrzymanej informacji od Klienta w ramach rekompensaty dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w żadnym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

§9. Zmiana Regulaminu

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji w serwisie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

 

 1. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownikazostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

 1. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, który zarejestrował Konto w Serwisie, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik nie oświadczy Właścicielowi Serwisu – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta w sposób wskazany w  2 punkt 10 niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 §10. Rozpatrywanie reklamacji

 

Rozpatrywanie reklamacji Usług Serwisu

 1. Serwis jest zobowiązany do wykonywania na rzecz Użytkowników Usług z należytą starannością. Serwis ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za świadczone usługi na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

 

 

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@domocni.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: umieszczony na stronie Domocni.pl, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

 

 1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (email) podany podczas rejestracji Konta Użytkownika lub w formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji Konta Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 

 1. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

§11. Rozpatrywanie reklamacji dotyczącej Umowy z Fachowcem.

 

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące realizacji Umowy z Fachowcem winny być składane bezpośrednio do Fachowca z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wymienionych w
 2. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Fachowca zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za jakość wykonanej przez Fachowca usługi nie jest również stroną postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

 

 

 §12. Newsletter

 

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Właściciela Serwisu. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 

 

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Serwisu, aktualnych promocjach oraz inne informacje o usługach oferowanych przez Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Rezygnuje”.

 

 

§13. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji lub składania Zamówienia są przetwarzane przez Leszka Sufę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AFUS-Leszek Sufa, ul. Żeligowskiego 27/18, 05-123 Chotomów, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 5361144295, numer Regon: 367488744, który jest administratorem danych osobowych.

 

 

 1. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych wskazanych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

 

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia Konta Użytkownika, obsługi i realizacji Zamówień.

 

 

 1. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Właściciela Serwisu wobec Użytkownika.

 

 

 1. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

 

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Użytkownika oraz realizacji zamówienia. Brak wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Serwisowi realizację zobowiązań wobec Użytkownika.

 

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newsletteru.

 

 

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola na formularzu.

 

 

 1. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji kiedy dane jakie Klient wskazał w treści składanego Zamówienia są ujawniane Fachowcowi, z którym Klient zawarł Umowę zaś dane wskazane przez Fachowca udostępniane są Klientowi, który zawarł z nim Umowę. Udostępnienie to ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy. Udostępniane dane to imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, adres pod którym ma być wykonana W przypadku, kiedy Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Serwisu dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji.

 

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

 

 

 1. W tym celu skorzystania z uprawnień opisanych w ust. 10 i 11 powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem na adres: AFUS-Leszek Sufa, ul. Żeligowskiego 27/18, 05-123 Chotomów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@domocni.pl

 

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu wniesienia sprzeciwu Klient powinien przesłać taką informację na adres: reklamacje@domocni.pl

 

 

 1. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia.

 

 1. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych.

 

 §14. Pliki cookies

 

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową wykorzystywaną do korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta podczas połączenia z Serwisem) podczas korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika podczas kolejnego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 

 

 1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie podstron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie poszczególnych elementów stron internetowych Serwisu, wykorzystywane są na przykład do prawidłowego ustawienia czcionek i języka czy też do przechowywania statusu sesji Użytkownika na serwerze

 

 

 1. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 

 

 1. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Do usuwania plików cookies z systemu teleinformatycznego Użytkownik może także wykorzystać specjalistyczne aplikacje. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

 

 

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§15. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

 

 

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.